Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Hướng dẫn so sánh sản phẩm

Hướng dẫn so sánh sản phẩm

Bước 1: Bấm nút so sánh ở phía bên dưới của TẤT CẢ các sản phẩm muốn so sánh.

  • Ví dụ: Nếu chọn 2 sản phẩm để so sánh, hãy bấm chọn nút so sánh của cả 2 sản phẩm.
Hướng dẫn so sánh sản phẩm

Bước 2: Sản phẩm nào được chọn để so sánh sẽ được thể hiện dòng chữ “Đã chọn” như hình bên dưới. Nếu bạn muốn hủy so sánh sản phẩm nào, chỉ cần bấm dấu chéo “X” kế bên nút “Đã chọn” của sản phẩm đó.

Hướng dẫn so sánh sản phẩm

Bước 3: ta được kết quả so sánh của những sản phẩm đã được chọn như hình bên dưới.

Hướng dẫn so sánh sản phẩm