Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vữa lót (1)

weber.prim 2

weber.prim 2

weber.prim 2 là lớp lót kết dính, được sử dụng trước khi dán gạch trên các bề mặt đặc biệt như bề mặt gạch cũ, gỗ.

Đã chọn Xoá bộ so sánh